• مسعود کیمیایی

    هنوز هم اگر پیش بیاید دعوا می کنم / ترسم از مرگ ریخته

    ر شماره دوم هفته نامه «نگاه پنجشنبه» پرونده ویژه و خواندنی درباره عشق و رفاقت و جنون با مسعود کیمیایی و آثارش، بررسی و تحلیل میشود که گفتگو با خود او نیز در این پرونده وجود دارد.

    ادامه ...

سینمای کیمیایی

دیالوگ های ماندگار سینمای کیمیایی

تصاویری از سینمای کیمیایی